Prohlášení účastnic a účastníků Víkendového setkání 2019

Text byl slohově a mluvnicky upraven (bez obsahových změn).

Rozhodli jsme se na závěr našeho neformálního setkání učinit toto společné prohlášení. Je vydiskutovaným kompromisním průnikem názorů a postojů všech účastnic a účastníků.

Anarchismus pro svůj značně široký ideový základ přesahuje svými aktivitami samotné anarchistické a antiautoritářské hnutí. Nelze ani přesně definovat kam všude prorůstají výhonky jeho ideálů. Proto si neosvojujeme právo hodnotit aktivity ostatních jednotlivců a kolektivů. Rozhodující je naše společná vize svobodné společnosti. Je lhostejno, jak jí kdo nazývá. Maximální svoboda svobodných individualit, dobrovolně se sdružujících ve všemožných nehierarchistických uskupeních a strukturách, vzájemně participujících na svobodné společnosti. Tato vize je stále se vyvíjejícím pojmem. Neznamená to ovšem naši podporu všeho, co se prezentuje jako anarchistické, nebo antiautoritářské. Jsou i naprosté nonsensy, popírající sami sebe, kořenící v ideové a duševní prázdnotě či poblouznění. Stejně tak odmítáme pouhé nahrazování jedné autority jinou, ve jménu údajného menšího zla. Hledání kompromisů s mocí a tyranií, pod pláštíkem pseudoreformistické kolaborace. Naše společná cesta ke svobodě je totálním popřením autorit. A to nejen státních, ekonomických, ale i všech ostatních. Přesto odmítáme výrazy typu „Boj všemi prostředky“ a nahrazujeme ho sloganem „Boj všemi anarchistickými prostředky“. Boj v souladu s ideály a vizemi svobodné společnosti a svobody jako takové. Naše strategie mají mnoho podob a jen těžko lze nazvat některou z nich za tu nejdůležitější. Odvíjejí se od aktuální situace a krátkodobých i dlouhodobých cílů. Jejich jedinou autentickou motivací je naše touha po svobodě.

SVOBODA BEZ KOMPROMISŮ

SVOBODA PRO VŠECHEN ŽIVOT

VŽDY A VŠUDE!

Comments are closed.