Základní informace o “Afinitních skupinách”

 

 

Co je afinitní skupina?

Afinitní skupina je malá skupina lidí, kteří se spojují dohromady na přípravu a vykonání přímé akce. Skupina je organizována nehierarchicky a autonomně a je zaměřená na přímou akci. Někdy jsou tyto skupiny vytvořeny pouze na jednu akci, ale často vznikají skupiny, které organizují a podílí se na akcích po mnoho let. Mohou být složeny z přátel, lidí ze stejné komunity nebo lidí, kteří sdílí stejné zájmy jako muziku, divadlo a podobně.

 

 

V pdf ke stažení: vnitřní list a vnější list.plan-150x150

Afinitní skupiny mají dlouhou a zajímavou minulost. Byly užívány anarchistickým hnutím ve Španělsku na konci 19. století a začátku 20. století. Malé okruhy přátel se mohly setkat v kavárnách k diskusím, plánům a následně provádět akce. Později tyto skupiny vytvořily místní a regionální federace s tím, že si každá skupina podržela vlastní autonomii. Tento princip ne-hierarchie je užíván také uvnitř skupiny – není žádný vůdce a každý člen má rovný hlas a zodpovědnost.

Tento způsob organizace kolektivních akcí byl dále rozvinut anti-jadernými aktivisty v 70. letech 20. století v USA a Německu, kde se společných akcí účastnily tisíce lidí organizovaní v malých afinitních skupinkách. Od té doby byly afinitní skupiny užívány různě po světě mírovými aktivisty, antikapitalisty, environmetalisty a mnoha dalšími k organizování efektivních akcí.

Proč pracovat v afinitních skupinách?

Kolektivní akce, participace, přímá demokracie: Afinitní skupiny umožňují kolektivní akce založené na rovnosti a přímé demokracii. Vyhýbají se tím spoléhání se na silného vůdce a často rozhodují konsensem. To podporuje aktivní účast všech členů při plánování, rozhodování a provádení akce. Další důležitý aspekt afinitních skupin je jejich autonomie – všechna důležitá rozhodnutí se dělají uvnitř skupiny, i když se skupina podílí společně s dalšími na větší akci. To umožňuje skupině zůstat flexibilní, kreativní a zodpovědnou za jejich vlastní činy. Tento způsob organizace je tak v protikladu s tradičním rozhodováním zvrchu.

Flexibilita a kreativita na akcích: Protože se afinitní skupina může při akcích rozhodovat autonomně, může reagovat rychle a kreativně, pokud se změní situace, ve které se ocitne. To také znamená prvek nejistoty pro její „oponenty“.

Bezpečnost a podpora: Afinitní skupina zůstává během akce pospolu a dohlíží na každého člena, tím zajišťuje ochranu a větší bezpečí stejně jako morální podporu. Pomáhají předejít pocitu anonymity a izolace na akcích.

Dlouhodobá udržitelnost: Dělat akce v malých skupinkách také poskytuje dlouhodobou podporu všech členů, pomáhá lidem zůstat aktivní během období většího vnitřního nebo vnějšího tlaku. Stres, policejní represe, pochybnosti, strach, násilí, nezdar kampaně jsou snášeny mnohem snáze jako člen skupiny než jako osamocený jedinec.

Obrana před infiltrací: Důvěrnost v malé skupně ztěžuje policejní infiltraci. Především v dlouhodobých skupinách se navzájem lidé poznávají, poznají své předpoklady, slabé a silné stránky. Pokud infiltrace nastane, decentralizace omezuje přístup k informacím uvnitř širšího hnutí.

Organizace a komunikace: Přímé akce organizované na základě sítě spolupracujících afinitních skupin také zlepšují organizaci a komunikaci. Je mnohem snazší být v kontaktu s 5 skupinami než s 80 lidmi.

Jak sestavit afinitní skupinu?

Afinitní skupina je založena na vzájemné podpoře a důvěře, kterou další společná práce utvrzuje. Pokud vytváříte dlouhodobou afinitní skupinu nebo jen dočasnou afinitní skupinu, vždy se pokuste projít všechny následující kroky. Čas, který budete schopni na nich strávit, bude samozřejmě různý, ale pokuste se mít nejméně několik hodin na společnou přípravu akce a půl hodiny na zpětné hodnocení akce.

1. Poznejte se navzájem
To je důležité na vybudování důvěry. Poznejte vzájemné zkušenosti, obavy, naděje a motivace s ostatními. To vám umožní poskytnout si vzájemnou podporu ve stresujících situacích. Nemusí to být příliš formální, zkuste společnou večeři nebo běžte společně do hospody nebo klubu.
– Jméno a kontakt? Motivace pro podílení se na akci? Jaké různé akce jsi nebo nejsi ochotný dělat? Na čem máš zájem a jaké máš obavy – při konání akce, při možnosti zatčení, pokud budeme rozpojeni, v případě mediálního zájmu atd.? Jak budeme jako jednotlivci a jako skupina na toto reagovat?

2. Vypracovat základní ujednání
Každá afinitní skupina potřebuje dohodu, jak má skupina fungovat, jakým způsobem vytváří rozhodnutí, co dělá a jak bude reagovat v určitých situacích. Všichni musí být ochotni a schopni dodržovat tuto dohodu i ve vyhrocených situacích. Vytváří základ pro to, aby se mohli členové spolehnout jeden na druhého.
– Je skupina uzavřená nebo otevřená (mohou se přidávat noví členové)? Jak rozhodovat ve skupině? Co od skupiny očekáváte? Jak bude reagovat pokud… (například zásah policie, někdo bude násilný)? Jak budeme reagovat na lidi, se kterými se setkáme během akce (okolo stojící, policie, zaměstnanci společností)? Jaké příležitosti skupina využije (například co uděláme, pokud bude plán pověsit banner z venku kanceláře, ale bude šance aktuálně vniknout do budovy? Jak by to mohlo ovlivnit skupinu?)? Co udělat pokud bude někdo skutečně cítit potřebu odejít? Jméno skupiny (pro komunikaci na akci – například vykřiknutím jména můžete získat pozornost všech členů).

3. Plánování
Potom, co vznikne základní dohoda, je čas na plánování akce. Ujistěte se, že zahrnete všechny do tohoto procesu. Během rozhodování, co je potřeba udělat, se dohodněte, kdo co udělá. Některé části mohou být delegovány na menší skupiny nebo jednotlivce (například propagace, dokumentace atd.). Ostatní otázky na zvážení by měly obsahovat:
– Jaký materiál potřebujeme a jak ho na místo dostaneme? Kolik času má každá osoba před, během a po akci? Kde se potkáme před akcí? Jak se setkáme a jak spolu budeme během akce komunikovat? Jak se potom setkáme, pokud se rozdělíme? Na masové akci: jaký bude mít skupina úkol (právní podpora, pozorovatelé, blokáda, komunikace, první pomoc, zábava)? Jak může skupina podpořit celkovou strukturu akce?

4. Akce a vzájemná podpora
Afinitní skupina zůstává obvykle během akce blízko při sobě, zajišťuje, že všichni dostanou podporu a nikdo není izolován. Pamatujte na dodržování vaší dohody a ujistěte se, že jsou všichni v pohodě. Lidé ve skupině mají obvykle specifické role (dále v textu).

5. Setkání po akci a hodnocení
Je důležité udělat si čas na setkání po akci. To by mělo být co nejdříve je to možné, ideálně v ten samý den. Je to skutečně dobrý způsob, jak se něco naučit, umožňuje lidem říci své příběhy a dá každému možnost vyjádřit, jak se cítil při akci. Poznamenejte si cokoliv, co je užitečné pro plánování další akce. Někdy je užitečné mít další setkání o několik dnů později, když lidé mají čas zpětně popřemýšlet o tom, co se odehrálo.
– Co se jednotlivým osobám přihodilo? Jak se lidé během akce cítili? Byl každý podporován skupinou? Jak lidé ve skupině mezi sebou spolupracovali? Čeho bylo dosaženo? Co bylo dobré? Co by se mohlo zlepšit? Chce spolu skupina spolupracovat na další akci?

Dlouhodobé a dočasné skupiny

Pokud zakládáte dlouhodobou afinitní skupinu je nejlepší najít přátele a aktivisty, kteří se zajímají o stejné problémy v aktivismu, a kteří mají zájem používat podobnou taktiku. Klíčové otázky na zvážení jsou:

– postoj jednotlivců k dělání otevřených nebo skrytých akcí
– osobní definice a přesvědčení o násilí a nenásilí
– postoje k poškozování majetku
– jaký mají názor na využívání mainstreamových médií a médií vůbec

Spojit se s lidmi, kteří mají podobný názor na tyto body, vám pomůže předejít konfliktu, který by mohl později vzniknout.
Pokud lidé zakládají skupinu na jednorázovou akci, mělo by být pro lidi jednodušší dosáhnout dočasné dohody, přesto je důležité, aby ji dodržovali všichni členové skupiny a že si v ní mohou lidé věřit.

Na masové akci je nejlepší spojit se s lidmi, kteří se chtějí podílet na stejné taktice při akci, jako například pouliční divadlo, blokáda, okupace budovy, věšení bannerů, rozdávání letáků. Pokud nejsou obecná pravidla masové akce na nenásilí/braní zodpovědnosti, pak opět pomůže spojit se s lidmi, kteří sdílejí podobná přesvědčení a názory na tyto otázky (nebo minimálně lidi, kteří jsou ochotní se vzdát osobní agendy a na tuto jednu akci upřednostnit agendu skupiny).

Pokud je zde mnoho lidí bez afinitní skupiny, pak vytvářejí jednorázové skupiny. Někdy je možné se připojit k existující afinitní skupině – pokud je to možné připojte se k takové, která odpovídá vaším přesvědčením a stylu akce. Buďte si však vědomi, že ne všechny skupiny jsou otevřené novým členům.

Charakteristiky efektivní afinitní skupiny

1. Společný základ znamená spřízněnost neboli tu afinitu. Může to být sdílené politické nebo ideologické přesvědčení, každý ze skupiny žije nebo studuje ve stejném městě nebo sdílí touhu dělat akce na specifických tématech nebo specifickýcm způsobem.

2. Ochota spolupracovat na vytvoření skupinového cíle znamená dát stranou osobní zájmy, které jsou v konfliktu s cíly skupiny, což je založené na uvědomění si faktu, že prací ve skupině můžeme dosáhnout mnohem více než jednotlivec.

3. Důvěra: Členové skupiny si musí být schopni vzájemně důvěřovat i ve stresujících situacích. To znamená, že lidé potřebují znát navzájem své slabé a silné stránky, své naděje a obavy. To zajistí, že během akce budou naplněny představy všech členů na bezpečnost a efektivnost, a že všichni mohou podpořit kohokoliv dalšího v průběhu akce.

4. Shoda na užívání nástrojů budujících skupinu vytvářejí vysoký stupeň důvěry, otevřenosti a zřejmý společný základ. Zahrnují rozhodování konsensem, zajištění skupinové dynamiky a dobrou facilitaci skupiny.

5. Sdílení zkušeností a dovedností: vytvářejí novým členům pocit zapojení už od začátku, posiluje skupinu jako celek a předchází informační hierarchii rozvíjející se u těch, kdo mají specifické dovednosti. Je to také jasné pouhým selským rozumem – pokud se má rozhodovat konsensem, musí každý mít informace a schopnosti.

6. Akce – Efektivní skupina dělá akce.

7. Udržitelnost – Velké nadšení pro jednu dlouho připravovanou bombastickou akci, ale vyhořet v dalším období, může být pro udržitelnost riziko.

Role a dovednosti v afinitní skupině

Je mnoho úkolů a rolí, které jsou potřeba naplánovat a udělat. Specifika se mění od akce k akci a od skupiny ke skupině. Nejdůležitější je mít dostatek dovedností uvnitř skupiny pro efektivní autonomní akci. Při plánování akce si projděte všechny úkoly, které je potřeba udělat a promyslete si, zda máte dost lidí schopných a ochotných pro každý úkol. Pokud ne, pak budete muset buď najít více lidí s potřebnými schopnostmi nebo změnit váš plán akce. Některé skupiny nevybírají, kdo udělá jaký úkol, dokud není akce naplánována a připravena udělat. To může předejít vzniku vymezení se lidí, kteří vidí svou roli jako důležitější než ostatní. Role často obsahují následující:

Transportní – řidiči aut/autobusů
Právní podpora (na telefonu) – zjišťuje zatčené, pracuje s právníkem
Pozorovatelé – zaznamenávají informace o pohybu policie, zatýkání a porušování práv aktivistů (dokumentuje to), sami se přímé akce neúčastní
Kontakt pro policii – usnadňuje komunikaci mezi policií a afinitními skupinami
Podpora akce – poskytuje přímou osobní podporu účastníkům akce (jídlo, voda atd.)
Kontakt pro média – pověřený promluvit do médií a jednat jako veřejný mluvčí
První pomoc – má na starosti zdravotní komplikace, které nastanou během akce
Dopravní strážce – zodpovědný za bezpečnost lidí z aut a jiných dopravních prostředků
Facilitátor pro rychlé rozhodování – pomáhá skupině tvořit rychlé kolektivní rozhodnutí během akce
Účastníci akce – mají na starosti konkrétní činnosti akce (lezení, připoutání se atd.)
Mluvčí – účastník setkání rady mluvčích pro předání pohledu a rozhodnutí afinitní skupiny a podílející se na tvorbě kolektivního rozhodování

Je několik obecných dovedností, které pomáhají skupině lidí spolupracovat efektivněji. Sdílejte tyto dovednosti s ostatními členy – čím víc lidí tyto dovednosti má, tím víc efektivní a flexibilní vaše skupina bude:

Dobré schůzky a skupinová práce: Dobré schůzky, díky kterým se všichni členové cítí hodnotní a zapojení, pomáhají budovat důvěru, shodu a zápal ve skupině. Celá skupina má zodpovědnost se učit, jak se rozhodovat konsensem, jak moderovat setkání a jak řešit konflikty.

Rychlé rozhodování na akci: I na nejlépe naplánovaných akcích se může situace náhle změnit od toho, co očekáváte. Zajistit efektivitu vaší skupiny vyžaduje schopnost rozhodnutí jak reagovat. To vyžaduje pokročilejší praxi – přemýšlejte o různých scénářích, které mohou nastat a zkuste se rozhodnout, co byste chtěli do minuty udělat.

Strategie a plánování: Rozhodujte a sdílejte zkušenosti a dovednosti o strategickém uvažování, organizaci a plánování. Ujistěte se, že to není vždy ta samá osoba, kdo plánuje tyto úkoly – dávat dohrormady taktiku a logistiku akce může být velmi stresující.

Efektivní pověřování: Ujistěte se, že úkoly jsou rozděleny spravedlivě ve skupině a že nikdo není přetížen a neriskuje vyhoření.

Ohledně těchto problémů je vhodné se vzdělávat více v různých textech o tématech, jako jsou konsensus, facilitace, rychlé rozhodování, strategie projektů a kampaní. Naneštěstí většina témat není dostupná v češtině.

Afinitní skupiny na masových akcích

Afinitní skupiny se mohou spojit na masovou akci a koordinovat své aktivity skrz radu mluvčích. Každá skupina posílá zástupce (mluvčího) na shromáždění rady mluvčích, kde jsou diskutovány problémy jako je taktika, celkové pravidla akce a logistika. K čemu je mluvčí zplnomocněn, je na jeho afinintní skupině. Mluvčí může potřebovat konzultovat věci se svou skupinou před diskusí nebo souhlasem na nějaké věci. Rada mluvčích nenarušuje autonomii každé jednotlivé skupiny – konsensus na každém návrhu musí být dosažen nejen v každé skupině, ale také mezi všemi skupinami dohromady. Během akce může být shromážděna rada mluvčích k diskusi náhlých problémů, které vzejdou z neočekávatelných situací. (Více informací textech o konsensu)

Afinitní skupiny mohou mít určitou úlohu během masové akce, například může být skupina právní porady, skupina první pomoci, samba kapela a skupiny poskytující jídlo. Afinitní skupina se může také spojit do menších skupinek, které pracují na specifických částech akce. Například jedna skupinka může okupovat kancelář budovy, zatímco další skupinka provádí blokádu. Při velkých blokádách mohou být afinitní skupiny také na jedné ploše.

Časté problémy v afinitních skupinách a jak jim čelit

Dlouhodobá udržitelnost – občas může být obtížné zůstat inspirován a poháněn dále a předejít vyhoření skupiny, především pokud své zkušenosti nepřehodnocujete nebo po několika málo úspěšných akcích. Pomocí hodnocení, učení se z chyb a společné socializace se může pomoci stejně jako dobré pověřování a sdílení pracovní zátěže.

Masové akce – Předsunují problém, jak si udržet autonomii ve skupině. Může být obtížné plánovat a jednat nezávisle a současně své akce oznamovat. To je často způsobeno přílišnou závislostí na celkových organizátorech informací a infrastruktury. Například skupiny často očekávají, že bude založen systém právní podpory, který budou moci využít, ale pak zjistí, že tomu tak není.To může být naopak zajištěno tím, že skupina pokryje všechny své vlastní potřeby na celou akci (organizační schopnosti, inspirace, dovednosti skupinové práce, mediální schopnosti, právní pomoc, první pomoc).

Neformální hierarchie – často vzniká tam, kde je patrné, že někteří lidé mají více zkušeností a schopností, nebo protože menšina jedná jako zdroj informací pro skupinu (a informace znamenají moc). Někdy může být deprimující „síla“ osobností ve skupině, když někteří lidé dominují diskusi a rozhodování a jiní se cítí nedoceněni. Vyskytují se také problémy okolo vnímání úrovně „shody“ ve skupině s tím, že připravenější na každé setkání a akci se stávají „jádrem“ skupiny. To je často bezohlednost k důvodům, proč ostatní nejsou připraveni na setkání – mnoho z nich pak nemusí kvůli nedostatku shody něco dělat. Například to může být plný pracovní úvazek, závazky k dětem, zdravotní problémy nebo jednoduše méně vytrvalý postoj k dělání akcí. Vytvořením „jádra“ často vede k neformálnímu rozhodování mimo setkání skupiny. Pokuste se tomu předejít užitím konsensu a facilitace na vašich setkáváních, kolováním úkolů a rolí a sdílením dovedností a vědomostí s ostatními členy skupiny.

Noví členové – Některé skupiny bojují s problémem přilákat nové členy a dát jim pocit zapojení zatímco „nenaředí“ původní etos skupiny. Tomu lze předejít, když budete mít jasné od začátku základní pravidla a vize skupiny a ujasníte to všem novým členům. Příkladem toho může být dohoda na nenásilí nebo přesvědčení v dělání (nebo nedělání) ekonomických škod při akci. Pokud to není jasné novým členům od začátku, může to vést k problémům později.

Seeds for Change

Doporučujeme i anglický text : “How to Form an Affinity Group” The Essential Building Block of Anarchist Organization z webu CrimethInc

 

V případě zájmu jsou v našich komunitních Freeshopech k dispozici i natištěné brožůrky s daným textem.

Comments are closed.